×
Key Functionaries

Key Functionaries

Mr. Benny Samuel

HOD,Humanities,Convener [Student Activities]

Mrs. Megha Sawangikar

HOD Chemistry

Dr. Prashant Chaudhari

HOD, Physics 1st Year Coordinator

Dr. Smita Nagtode

HOD E&TC

Mr. Ranjit Dhunde

HOD Maths

Dr. Rajendra Rewatkar

HOD EE

Mr. Amit Gudadhe

Incharge [Planning & Administration]

Dr. Pranav Charkha

HOD,Mechanical Incharge[Admissions]

Mr. Rahul Somalwar

HOD,Electrical Incharge[Admissions]

Mr. Sachin Balvir

HOD IT

Mr. Vikas Palekar

HOD CSE

Dr. Shailesh Kediya

HOD MBA

Mrs. Nisha Thakur

HOD Civil

Mr. Gajanan Tikhe

Incharge [Academic Matters]

Mr. Arun Katara

Placement Officer

Mr. Abhay Jaronde

Administrative Officer